יהודי

יהודי בצאתך / יהודי בבואך

יהודי בקומך / יהודי בשבתך

יהודי בלכתך / יהודי בעמידתך

יהודי במחשבותיך / יהודי במעשיך

יהודי בצרותיך / יהודי בשתיקתך

יהודי בשתיתך / יהודי באכילתך

יהודי בנעליך / יהודי בלבישתך

יהודי בשנאתך / יהודי באהבתך

יהודי באלוקיך / יהודי בעמך

יהודי בחייך / יהודי במיתתך

יהודי בשמים / יהודי בארץ

יהודי נולדת / יהודי תמות.

אלפים שנה

אדוני, יכולים להיות כל אלה ולהיות אותה שעה יהודי.

אלפים שנה / אנו גולים

אלפים שנה / אנו סובלים

אלפים שנה / אנו צופים

לישועתנו המתמהמהת.

אלפים שנה / אנו נדים

אלפים שנה / אנו נעים

אלפים שנה / אנו קווים

לגאולתנו המתאחרת.

עתה הננו / פה עומדים

בשנת המאה / העשרים

הננו עומדים / וקווים

אלקינו התושיע?

כן אלוקינו / אתה תושיע

כן גואלנו / אתה תגאל

אתה שכחת – ותזכור

אתה זנחת – ותשוב

אתה תשוב / ותשיכנו

אתה תרחם / ותחננו

אתה תטענו / על ארצנו

תכיננו על נחלתנו.

אלקי עמי

משה משה ויאמר הנני ויאמר ולחש יחידך

לפנינו דורכים/ בדגלים הקדושים / גבור[י]נו הנהרגים / ומעלינו גבורי אבותינו / ארץ! ארצנו! / הננו

אלקי עמי / אלקי רוחי / אלוקי / אתה צורי / ומשגבי / לך קותי / ואקוה / אלי אלי / אלקי עמי / אלי אלי / אלקי / במה אוכל / להודך / במה אוכל / לקדמך / אלי אלי / אלקי עמי / אלי אלי / אלוקי / אני עבדך ואתה אלי / אלוקי / צורי ומשגבי / אותך אעבוד / ביראה ופחד / אותך ועמך / עמי החבי[ב] / אלי אלי / אלקי עמי / אלי אלי / אלקי.

מר גרעבל

מר גרעבל

כמה אהבתיך / כמה חמדתיך

מורי! אבי!

כמה נפשי אליך ערגה / כמה לבי אליך נכסף

מורי! אבי!

בכל מעשי / בכל הגיגי / אתה מורני

מורי! אבי!

בכל מחשבותי/ בכל רעיונותי / אתה מוליכני

מורי! אבי!

הורי הולידו גופי / ואתה חלת רוחי

מורי! אבי!

זכרונך תמיד יזכירני / דמותך תמיד תוכיחני /

רוחך תמיד תורני

מורי! אבי!

באשר אתה שם: שלום! שלום!

לך ועל כל ישראל שלום שלום!

ובטח בטח אשוב אליך עמי

עמי מה אוכל לאמור לך מה אדבר להצדיקני:
מעשי יצדיקוני ובטח בטח אשוב אליך עמי,
לך הייתי ולך אהיה
ממך באתי ואליך אשוב
בשבילך אעבד אשאף, עמי יקירי.
ואלוקינו בטח ירחמני, לא ישליכני ממנו.
אלקי, אתה ידעת את לבי אתה הכרתני.
לך ידועות כל מחשבות לבי.
ד' רחם נא על עבדך, רחם!

מאמרים נוספים...

  1. כה קרוב וכה רחוק